Leverings voorwaarden per Oktober 2015

SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN.

1. De Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Aves New Products BV
(‘de leverancier’) zijn van toepassing op al haar overeenkomsten. Afwijkingen
hebben slechts rechtskracht indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.

2. Alle aanbiedingen van leverancier zijn vrijblijvend.

3. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van een opdracht
door leverancier. Bij annulering van een opdracht wordt naast schadevergoeding
10% van de overeengekomen prijs (incl. btw) in rekening gebracht.

4. Na het sluiten van de overeenkomst zijn de goederen voor risico van wederpartij.
Tekorten of beschadigingen moeten binnen 3 werkdagen na aflevering of ter
beschikking stelling schriftelijk worden gemeld aan leverancier, op straffe van
verval van alle aanspraken door wederpartij.

5. Alle intellectuele eigendomsrechten op tekeningen, modellen en dergelijke
alsmede op merken, handelsnamen of soortgelijke beeld-, klank- of
woordaanduidingen berusten bij leverancier. Bij inbreuk op deze rechten verbeurt
wederpartij een boete van € 10.000,- per dag.

6. Leverancier aanvaardt slechts een verplichting tot schadevergoeding voor zover
die uit haar algemene leveringsvoorwaarden blijkt. De totale aansprakelijkheid van
leverancier is beperkt tot het factuurbedrag (excl. btw) voor de betreffende order.
Een toerekenbare tekortkoming in een levering wordt uitsluitend hersteld door de
order alsnog uit te voeren of te voltooien. Bij termijnoverschrijding is leverancier
pas in gebreke nadat wederpartij haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

7. Wederpartij vrijwaart leverancier tegen alle aanspraken van derden.

8. Alle zaken blijven eigendom van leverancier tot wederpartij aan haar
verplichtingen heeft voldaan. Leverancier mag geleverde zaken eigenmachtig
van wederpartij of diens houders terugnemen. Wederpartij zal hieraan
meewerken op straffe van een boete van € 1.000,- per dag dat zij in gebreke
blijft.

9. Alle prijzen luiden: levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats, excl. btw,
invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, kosten van
verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering en in EURO’s.

10. Betaling geschiedt vooraf, dan wel ,indien overeengekomen, achteraf overmaking op een door leverancier
aangewezen bank- of girorekening. Bij termijnoverschrijding is wederpartij van
rechtswege in verzuim en is zij vanaf factuurdatum een rente van 1% per maand
verschuldigd. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van
wederpartij.

11. Indien wederpartij failliet wordt verklaard, surséance van betaling verzoekt, of haar
verplichtingen niet nakomt, heeft leverancier het recht de overeenkomst te
ontbinden.

12. Nederlands recht is van toepassing. Het Weens koopverdrag is niet van
toepassing. Alle geschillen zullen worden beslist door de bevoegde rechter te
Zwolle.

13. Aves New Products BV is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle
onder nummer 38018588.
Het vestigingsadres is: Oude Linderteseweg 7, 8102 EV Raalte (Nederland)
Het correspondentieadres is: Postbus 7, 8100 AA Raalte (Nederland)

Op verzoek wordt de volledige versie van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden toegezonden.